آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

مصوبه شماره۲۵۷۵۲/ت۵۷۷۱۲هـ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۷ هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1399/3/11 به پیشنهاد شماره ۹۳۲۰۳ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۹  سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد بند (ز) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال 99 کل کشور ، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد :

دریافت لینک فایل :

http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=22047

باز نشر از روزنامه رسمی